Openbare ruimte, gender en onveiligheidsgevoel

Deze brochure richt zicht tot professionals die werken rond de problematiek van de openbare ruimte, zij het op politiek niveau, in de administratie of op het terrein. Ze stelt de resultaten voor van een participatief onderzoeksproject met meer dan 100 Brusselse vrouwen om een antwoord te vinden op de vraag : hoe maken we de publieke ruimte veiliger en meer uitnodigend voor iedereen.

De mobiliteit, de netheid, de aanleg van de groene ruimte, net zoals die van residentiële, commerciële en administratieve wijken, alles wordt bekeken vanuit een kritische genderinvalshoek. Concrete aanbevelingen geven de richting aan voor stadsontwikkeling die rekening houdt met genderaspecten van de publieke ruimte.

Deze brochure is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Ze kan gratis gedownload of besteld worden bij het secretariaat.

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Avec le soutien de la COCOF - © 2009 Garance ASBL
© 2009 Garance ASBL - www.garance.be - info@garance.be